An Italian embroiderer – Showcase

Riano Flaminio (RM), Italy - Accademia Ludus Tonalis
An Italian embroiderer – Showcase